Hypertension Update
Slide จากงานประชุมวิชาการประจำปี 2554

หัวข้อเรื่อง "ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ"

โดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน์

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ทางด้านล่าง

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการประจำปี 2554

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์ด้านล่าง

page: [ First ] [ Back ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 รวมทั้งสิ้น 38 ข่าว