Hypertension Update
        
         ชมรมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2538 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา อาทิเช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไต เป็นต้น
 
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้โรคความดันโลหิตสูงสำหรับแพทย์ทุกสาขา ในประเทศให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ


  • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาติ เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างชมรม และองค์กรนานาชาติ รวมทั้ง World Hypertension League (WHL) ในด้านโรคความดันโลหิตสูง


  • ส่งเสริมการป้องกัน, การค้นหา และการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทย


  • ฝึกอบรมโรคความดันโลหิตสูงให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์


  • เผยแพร่ความรู้โรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคแทรกซ้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งการป้องกัน และรักษา


  • สนับสนุนการวิจัยในด้านระบาดวิทยาและผลแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง


  • ร่วมมือและประสานงานกับสถาบันวิชาการเวชสามาคมต่างๆ และมูลนิธิต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ