Hypertension Update
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี 2564
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนร่วมส่ง....
Hypertension Seoul 2020 in conjunction with the 53rd Scientific Meeting of the KSH
Official website : http://khypertension.kr/

Date : 6-7 November 2020 (Online Meeting)

•Important Dates
- Abstract Submission ....
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการกลางปี 2563
เอกสารประกอบการบรรยายประชุมวิชาการกลางปี 2563 
ในวันศุ....
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมวิชาการกลางปี 2563สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
แจ้งเปลี่....
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 2563 ครั้งที่ 17
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 2563 ครั้งที่ 17 ในวันศ....
การใช้ยา (ACEI) และยา (ARB) ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19
Download File ....
page: [ First ] [ Back ] [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ Next ] [ Last ] 64