Hypertension Update
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการประจำปี 2554

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

Slide จากงานประชุมวิชาการประจำปี 2554

หัวข้อเรื่อง "ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ"

โดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน์

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ทางด้านล่าง

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการประจำปี 2554

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์ด้านล่าง

page: [ First ] [ Back ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 รวมทั้งสิ้น 33 ข่าว