Hypertension Update
การประชุมวิชาการกลางปี 2559 ครั้งที่ 13

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2559 ครั้งที่ 13
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง Kamolthip 2-3 โรงแร....

ประมวลภาพงาน "วันความดันโลหิตสูงโลก" 2559
งาน "วันความดันโลหิตสูงโลก" ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคม พ.ศ. 2559-2561
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย มี
วาระการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 ดังรายนาม....
ขอเชิญร่วมงานวันความดันโลหิตสูงโลก อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันความดันโลหิตสูงโลก" ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ....
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “แปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี ชุบชีวีผู้ป่วยโรคความดันฯ”
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “แปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี ชุบชีวีผู้ป่วยโรคความดันฯ”
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องใ....
เอกสารประกอบการบรรยายประชุมวิชาการประจำปี 2559
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 14
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

page: [ First ] [ Back ] [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ Next ] [ Last ] รวมทั้งสิ้น 38 ข่าว