Hypertension Update
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการประจำปี 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 15
ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ ถ.รางน....
ส่งผลงานทางวิชาการ (Free Paper) เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลงานทางวิชาการ(Free Paper) เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 หมดเขตส่งวันที่ 31 มกราคม 25....
โครงการประกวดคุณภาพของความสำเร็จในการควบคุมความดันโลหิตสูง
ขอเชิญโรงพยาบาลร่วมโครงการประกวดคุณภาพของความสำเร็จในการควบคุมความดันโลหิตสูง พ.ศ. 2559 (Hypertension Audit Award 2016)

Download File:
เอกสารประกอบการบรรยายประชุมวิชาการกลางปี 2559
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกลางปี 2559 ครั้งที่ 13
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Kamolthip 2-3 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ....
การประชุมวิชาการกลางปี 2559 ครั้งที่ 13

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2559 ครั้งที่ 13
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง Kamolthip 2-3 โรงแร....

ประมวลภาพงาน "วันความดันโลหิตสูงโลก" 2559
งาน "วันความดันโลหิตสูงโลก" ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ รพ.พระมงกุฎเกล้า
page: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Next ] [ Last ] รวมทั้งสิ้น 30 ข่าว