Hypertension Update
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการประจำปี 2554

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพัน....

Slide จากงานประชุมวิชาการประจำปี 2554

หัวข้อเรื่อง "ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ"

โดย พญ.....

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการประจำปี 2554

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์ด้านล่าง

page: [ First ] [ Back ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 57