Hypertension Update
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 181 View(s)
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานทางวิชาการ (Free Paper)
เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี 2564

กำหนดส่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2564

ดาวน์โหลด:
คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ

จดหมายเชิญชวนส่ง Free paper
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 (PDF File)
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 (PDF File)