Hypertension Update
แจ้งแลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี 5544 View(s)
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 19 จากวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ