Hypertension Update
ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 501 View(s)
ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ซ.รางน้ำ กรุงเทพฯ


ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 (PDF File)
ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 (PDF File)