Hypertension Update
ส่งผลงานทางวิชาการ (Free Paper) เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี 492 View(s)
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลงานทางวิชาการ(Free Paper) เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 หมดเขตส่งวันที่ 31 มกราคม 2560

Download จดหมายสมาชิก
Download คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ
ส่งผลงานทางวิชาการ (Free Paper) เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี (PDF File)
ส่งผลงานทางวิชาการ (Free Paper) เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี (PDF File)