Hypertension Update
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคม พ.ศ. 2559-2561 751 View(s)
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย มี
วาระการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 ดังรายนามต่อไปนี้

1. ศ.นพ.สุนทร ตัณฑนันทน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ที่ปรึกษา
3. ศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ ที่ปรึกษา
4. ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์ นายกสมาคมฯ
5. รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล อุปนายก
6. ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข เลขาธิการ
7. ศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์ ประธานวิชาการ
8. ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ เหรัญญิก
9. นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข ปฏิคม
10. รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข นายทะเบียน
11. ศ.นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์ กรรมการกลาง
12. พญ.วิไล พัววิไล กรรมการกลาง
13. พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ กรรมการกลาง
14. ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค กรรมการกลาง
15. พ.อ.นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร กรรมการกลาง
16. พล.ต.หญิง พญ.อัมพา สุทธิจารูญ กรรมการกลาง
17. รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์ กรรมการกลาง
18. นพ.พงษ์สนัติ์ ลี้สัมพันธ์ กรรมการกลาง
19. พญ.กันธิมา ธันยาวุฒิ กรรมการกลาง
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคม พ.ศ. 2559-2561 (PDF File)