Hypertension Update
Association of Cardiovascular Risk Factors and Lifestyle Behaviors With Hypertension 709 View(s)
Association of Cardiovascular Risk Factors and Lifestyle Behaviors With Hypertension. A Mendelian Randomization Study.

โดย Sabine van Oort และคณะ.

วารสารวิชาการ Hypertension. 2020;76:1971–1979.

บทคัดย่อ :
ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิต.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุเป้าหมายในการป้องกันความดันโลหิตสู งและภาระโรคที่เกี่ยวข้อง.
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Mendelian 2 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 18 ประการ และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีความดันโลหิตสูง.

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนมเชื้อสายยุโรป (European-descent genome-wide association studies) เราได้เลือกตัวแปรทางพันธุกรรม (P <5 × 10−8) สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2, กลูโคสจากการอดอาหาร, ไขมัน, ดัชนีมวลกาย, การสูบบุหรี่, การดื่มแอลกอฮอล์และกาแฟ, การออกกำลังกาย
, ระยะเวลาการนอนหลับ, การนอนไม่หลับ และระดับการศึกษา.

ผู้วิจัยได้แยกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับความดันโลหิตสูงจาก 2 กลุ่มประชากรในยุโรป: การศึกษา FinnGen (15,870 ราย และ การควบคุม 74,345 ราย) และ UK Biobank (54,358 ราย และ การควบคุม 40,8652 ราย).

วิธีการถ่วงน้ำหนักความแปรปรวนผกผัน (inverse-variance weighted method)ถูกใช้เป็นวิธีการวิเคราะห์หลัก.

ไตรกลีเซอไรด์ที่ทำนายทางพันธุกรรม (pooled odds ratio [OR] ต่อ 1 SD, 1.17 [1.10–1.25]), ดัชนีมวลกาย (OR ต่อ 1 SD, 1.42 [1.37–1.48]), การติดสุรา (OR, 1.10 [1.06–1.13] ) และการนอนไม่หลับ (OR, 1.17 [1.13–1.20]) มีความสัมพันธ์กับอัตราความดันโลหิตสูงที่สูงขึ้น.

โคเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูงที่คาดการณ์ไว้ทางพันธุกรรมที่สูงขึ้น (OR ต่อ 1 SD, 0.88 [0.83–0.94]) และระดับการศึกษา (OR ต่อ 1 SD, 0.56 [0.54–0.59]) มีความสัมพันธ์กับอัตราความดันโลหิตสูงที่ลดลง.

ได้รับหลักฐานเชิงชี้นำ สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 การเริ่มสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอัตราความดันโลหิตสูงสูงขึ้น และระยะเวลาการนอนหลับที่ยาวนานขึ้น โดยมีอัตราความดันโลหิตสูง ลดลง.

การศึกษาแบบสุ่มแบบ Mendelian นี้ระบุว่า ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูง ไตรกลีเซอไรด์ ดัชนีมวลกาย การติดสุรา การนอนไม่หลับ และระดับการศึกษา เป็นปัจจัยเสี่ยงเชิงสาเหตุของความดันโลหิตสูง.

สิ่งนี้หมายความว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้เหล่านี้ เป็นเป้าหมายสำคัญในการป้องกันความดันโลหิตสูง.

Credit picture : https://www.verywellhealth.com/hypertension-causes-risk-factors-2224338