Hypertension Update
Diagnostic and therapeutic problems of isolated systolic hypertension 619 View(s)
Diagnostic and therapeutic problems of isolated systolic hypertension

โดย Mancia G, et al.
วารสารวิชาการ J Hypertens 2015 Jan;33 (1): 33-43.

บทคัดย่อ
ความชุกของภาวะ isolated systolic hypertension เพิ่มขึ้นตามปัจจัยอายุ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นสูงของความดันซิสโตลิก และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตจากระบบหัวใจหลอดเลือด.มีข้อมูลสนับสนุนว่า การลดลงของความดันซิสโตลิก สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนด้านระบบหัวใจหลอดเลือด ของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ดี พบว่าการควบคุมความดันซิสโตลิกด้วยยาลดความดันโลหิตนั้นยังไม่ได้ผลดีเพียงพอ.ปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น ได้แก่ ภาวะ arterial stiffness ซึ่งถูกควบคุมโดยระบบ neurohormonal ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้น
มีข้อมูลสนับสนุน ความสัมพันธ์ แบบ interdependent ระหว่าง arterial stiffness และผลของระบบหัวใจและหลอดเลือด. ดังนั้น ปัจจัย arterial stiffness จึงมีความสำคัญในการเป็น
เป้าหมายในการรักษาภาวะ isolated systolic hypertesion. พบว่ายารักษาภาวะความดันโลหิตสูงในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการส่งผลต่อ arterial stiffness ดังนั้นการพัฒนาการรักษาใหม่ ที่มีเป้าหมายในการรักษา ที่ระบบ neurohormonal จึงมีความสำคัญ และอาจเป็นแนวทางในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในอนาคต.