Hypertension Update
Primary Prevention of Cardiovascular of Cardiovascular Disease with Mediterranean Diet 590 View(s)
Primary Prevention of Cardiovascular of Cardiovascular Disease with Mediterranean Diet

Ramon Estruch และคณะ

N Engl J Med 2013 (Published on February 25,2013 at NEJM.org).

บทคัดย่อ
ที่มา : ในหลายการศึกษาแบบ Observational cohort และ การศึกษาในด้าน Secondary prevention แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะผกผันระหว่าง การยึดมั่น ในการรับประทาน Mediterranean และความเสี่ยงในการเป็นโรคทางระะบบหัวใจและหลอดเลือด. การศึกษานี้เป็นลักษณะแบบสุ่ม ศึกษาผลของอาหารแบบ Mediterranean ต่อการป้องการโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบ Primary Prevention.

วิธีการศึกษา :
จากหลายสถาบัน ในประเทศสเปน ได้ทำการสุ่ม ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่ยังไม่ได้ตรวจพบโรคในระบบดังกล่าว เข้าสู่การศึกษา โดยแบ่งกลุ่ม ให้มีวิถีในการรับประทานอาหาร 3 รูปแบบ ได้แก่
1. อาหารแบบ Mediterranean ที่ประกอบด้วย extravergin olive oil.
2.อาหารแบบ Mediterranean ที่ประกอบด้วย ถั่ว ประเภทต่างๆ (mixed nuts).
3.กลุ่มควบคุม โดยแนะนำให้ลดอาหารประเภทไขมัน.

เป้าหมายการศึกษา ชนิดปฐมภูมิ (Primary end point) ได้แก่ อัตราการเกิด major cardiovascular events (myocardial infarction, stroke, หรือ death จาก cardiovascular causes). ผลการศึกษา จาก interrim analysis ต้องหยุดการศึกษานี้หลังจาก median follow up ได้ 4.8 ปี.

ผลการศึกษา
จำนวนผู้ที่ถูกคัดให้เข้าร่วมการศึกษา จำนวน 7,447 คน (อายุตั้งแต่ 55 ถึง 80 ปี), ร้อยละ 57 เป็นเพศหญิง.
ในการติดตามการยึดมั่นในการรับประทานของ ทั้งสองกลุ่ม ที่รับประทานอาหารแบบ Mediterranean นั้นพบว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยสอบถามจากการรายงานด้วยตนเอง และการวิเคราะห์สาร Biomarker. พบว่า เกิดอุบัติการณ์ ในเป้าหมายการศึกษาชนิดปฐมภูมิ จำนวน 288 ราย. การวิเคราะห์ multivariate-adjusted hazard ratio เท่ากับ 0.70 (95% confidence interval [CI], 0.54-0.92) และ 0.72 (95% CI, 0.54-0.96) สำหรับกลุ่มที่ได้รับประทานอาหารแบบ Mediterranean ที่ประกอบด้วย extravergin olive oil (96 ราย) และ กลุ่มที่ได้รับประทานอาหารแบบ Mediterranean ที่ประกอบด้วย ถั่ว ประเภทต่างๆ (83 ราย) ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (109 ราย). การศึกษานี้ไม่พบผลข้างเคียงที่เกิดจากการอาหารแต่อย่างใด.

สรุป
สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด พบว่าอาหารแบบ Mediterranean ที่ประกอบด้วย extravergin olive oil หรือ ถั่ว ประเภทต่างๆ มีความสัมพันธ์ในการลดอุบัติการณ์การเกิดโรคระบบหัวใจหลอดเลือดได้.