1. คุณ กชพรรณ ธีรานันท์
 2. พญ. กนกลดา บาลี
 3. ภก. กมล คุณาประเสริฐ์
 4. พญ. กฤษณา วรางพงษ์ศรี
 5. ภก. ก้อนแก้ว ชัยะโสตถิ
 6. คุณ กิตติพงษ์ ภัทรหิรัญ
 7. คุณ กิตติ์รวี รุ่งโสภณชัยนันท์
 8. คุณ กุลวดี หาญประสิทธิ์คำ
 9. คุณ คุณกรรณิกา ทองพิสิฐสมบัติ
 10. รศ.ดร. จงกล เที่ยงดาห์
 11. คุณ จงกล ถนัดหัตถกรรม
 12. คุณ จรรยพร ทัศนจำรูญ
 13. คุณ จินตพร หาญศิริพันธุ์
 14. พญ. ชุติมา โชติประสิทธิ์
 15. คุณ ชูศักดิ์ เหมวิมล
 16. พญ. เชาวนี ธาตรีธร
 17. คุณ ฐิติยา เจนจิโรจพิพัฒน์
 18. คุณ ณัฏฐ์พัชร์ ปุณยหทัยกุล
 19. คุณ ณัฐภัสสร เดิมบุนนาค
 20. คุณ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
 21. คุณ ดำรงรัตน์ ประมวลวงศ์
 22. พ.ต.ท.หญิง ทิพย์วัลย์ สุบรรณจุ้ย
 23. พญ. ธนพร เพชรวิบูล
 24. คุณ ธนิดา มงคลสุทิวัตถ์
 25. คุณ ธิดารัตน์ ก้านเหลือง
 26. คุณ นภวรรณ ญาณสุคนธ์
 27. คุณ นาตอนงค์ ศรศักดา
 28. พญ. นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
 29. พ.ต.อ.หญิง นิตยา อังกาบูรณะ
 30. คุณ บุราณี กันทอง
 31. คุณ ประภาศรี ทองทวีผล
 32. คุณ ปราโมทย์ ชูกิจ
 33. คุณ ปิยนันท์ เทพรักษ์
 34. คุณ ปิยวรรณ ทองแดง
 35. คุณ ผกามาศ รัตนสุวรรณ
 36. คุณ พจนารถ ตัญจรูญ อ่องจันทร์
 37. นพ พนมพันธ์ ศิริวัฒนานุกูล
 38. คุณ พรชฎา สุวรรณภักดี
 39. คุณ พรทิพย์ โกศัลวัฒน์
 40. พญ. พรรณกร อิ่มวิทยา
 41. คุณ พรวิไล อุรัจฉัทชัยรัตน์
 42. คุณ พิศมัย ศรีวนาสณฑ์
 43. คุณ เพิ่มพูล นันทวิสิทธิ
 44. คุณ ภีรพร ด่านธีระภากุล
 1. คุณ มรรยาท สุธรรมพิทักษ์
 2. พ.ท.หญิง รดาศา อิ่มวิทยา
 3. คุณ รตน ตั้นสวัสดิ์
 4. คุณ รังสิต เจริญวัฒนะ
 5. คุณ รัชนี ศิริสัมพันธ์
 6. คุณ รุ่งทิพย์ ตัณฑวรรธนะ
 7. คุณ รุ่งทิพย์ อยู่ทวี
 8. คุณ รุ่งศรี บุญณสะ
 9. พญ. ลัดดาวัลย์ ชัยแสงจันทร์
 10. คุณ วนิดา ชัยนิยม
 11. นพ วัชระ อาวุธวิทยา
 12. คุณ วาสนา กลิ่นชื่น
 13. คุณ วิภาวี ชาดิษฐ์
 14. คุณ วิไลพร หาญเจริญกูล
 15. พ.ต.อ.หญิง ศรีลาวัลย์ สัจจะสกุลชัย
 16. พ.ต.ท.หญิง ศรีสมร ธรรมเชื้อ
 17. คุณ ศิริพร สุปิงคลัด
 18. พ.ต.ต.หญิง ศิริมา เขมะเพชร
 19. พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร
 20. พ.ต.อ.หญิง สมจิตต์ อุทยานสุทธิ
 21. คุณ สมลักษณ์ ไชยเจริญ
 22. คุณ สมหมาย เจริญวัฒนะ
 23. คุณ สหรัฐ ญาติฝูง
 24. คุณ สายฝน ม่วงคุ้ม
 25. คุณ สายพิน พงษ์พาลี
 26. คุณ สิริพร จักรวาลพิทักษ์
 27. คุณ สิรีทิพย์ เกตุพันธุ์
 28. คุณ สุดารัตน์ มหาโครต
 29. คุณ สุนันทา ณ ลำปาง
 30. คุณ สุภาพร คณาฤทธิ์
 31. คุณ สุภาพร สงวนธำมรงค์
 32. คุณ สุวิมล พงษ์สมบูรณ์
 33. คุณ สุวิมล รัตนพงศ์เจริญ
 34. คุณ สุอัมพร ประเสริฐสมภพ
 35. พญ. อนัญญา เมืองงามสมบูรณ์
 36. คุณ อภิญญา เสียงก้อง
 37. คุณ อรนีย์ ทับวัง
 38. พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ แสงอรุณ
 39. คุณ อัจฉรา พิชิตพร
 40. คุณ อัมภาวรรณ เนียมแตง
 41. คุณ อาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
 42. คุณ อารีย์ ผลเจริญ
 43. คุณ ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ