Hypertension Update
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการกลางปี 2563 596 View(s)
เอกสารประกอบการบรรยายประชุมวิชาการกลางปี 2563 
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ห้อง World Ballroom ABC ชั้น 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Download: http://thaihypertension.org/files/489.Thaihypertension%20Mid%20Year%202020%20Document.pdf
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการกลางปี 2563 (PDF File)