Hypertension Update
ประชาพิจารณ์ออนไลน์ แนวทางรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 268 View(s)
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย จัดทำ แนวทางรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562
ฉบับนี้เป็นฉบับร่าง ที่เปิดให้สมาชิก และผู้สนใจได้อ่านและให้ความเห็นเพิ่มเติม
ทางสมาคมฯจะรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ไปพิจารณาต่อไป
ท่านสามารถส่งความเห็น ได้ที่ thaihypertension@hotmail.com
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

Download http://thaihypertension.org/files/423.นำเสนอประชาพิจารณ์ออนไลน์.pdf
ประชาพิจารณ์ออนไลน์ แนวทางรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 (PDF File)