ศ.นพ.สุนทร ตัณฑนันทน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
ที่ปรึกษา
ศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
ที่ปรึกษา
   
ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
นายกสมาคมฯ
รศ.นพ.ถาวร  สุทธิไชยากุล
อุปนายก
   
ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข
เลขาธิการ
ศ.พญ.ทรงขวัญ  ศิลารักษ์
ประธานวิชาการ
 
ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์
เหรัญญิก
นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
ปฏิคม
 
รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข
นายทะเบียน
ศ.นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
กรรมการกลาง
 
พญ.วิไล พัววิไล
กรรมการกลาง
พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
กรรมการกลาง
   
ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค
กรรมการกลาง
นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
กรรมการกลาง
   
พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ
กรรมการกลาง
รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์
กรรมการกลาง
  CV: TH
   
นพ.พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์
กรรมการกลาง
พญ.กันธิมา ธันยาวุฒิ
กรรมการกลาง