การประชุม : งานประชุมวิชาการประจำปี 2564
วันที่ : วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด :

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 กรุงเทพฯ  ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
(ร่าง)กำหนดการประชุม
โบรชัวร์
จดหมายให้สมาชิก


ชื่อ :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม :
โรงพยาบาล / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท