การประชุม : งานประชุมวิชาการกลางปี 2563 ครั้งที่ 17
วันที่ : วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 2563 ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom ABC ชั้น 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม


ชื่อ :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม :
โรงพยาบาล / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท