การประชุม : งานประชุมวิชาการประจำปี 2563
วันที่ : วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด :

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 18 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม


ชื่อ :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม :
โรงพยาบาล / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท