การประชุม : งานประชุมวิชาการกลางปี 2562
วันที่ : วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
รายละเอียด :

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2562 ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม


ชื่อ :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม :
โรงพยาบาล / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท