การประชุม : งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17
วันที่ : วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด :

ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ซ.รางน้ำ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน


ชื่อ :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม :
โรงพยาบาล / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท