หัวข้อ : การประชุมวิชาการกลางปี 2561
วันที่ : วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
รายละเอียด :

ขอเชิญแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2561 ครั้งที่ 15 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนภายในวันที่  3 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน


ชื่อ :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม :
โรงพยาบาล / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท