หัวข้อ : งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 16
วันที่ : วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด :

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 16
ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   
ณ ห้อง Arnoma 2-3 ชั้น 3 โรงแรม อโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ 

ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 

Download กำหนดการประชุม
Download ใบลงทะเบียน


ชื่อ :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม :
โรงพยาบาล / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท