หัวข้อ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกลางปี 2560 ครั้งที่ 14
วันที่ : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
รายละเอียด :

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2560 ครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ ถ.รางน้ำ กรุงเทพฯ


ชื่อ :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม :
โรงพยาบาล / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท